Algemene voorwaarden

Privacy

Meestervervalsers.nl gebruikt klantgegevens uitsluitend voor het verwerken van de geplaatste order. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 1 - Gelding
Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door Schildersfabriek gedane aanbiedingen, mededelingen en gesloten overeenkomsten, onder gelijktijdige buiten-effectstelling en afwijzing ten opzichte van verkoper van alle eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) van koper en eventuele derden, tenzij van aanvaarding van een zodanige algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) schriftelijk door of vanwege verkoper blijkt. Deze voorwaarden worden geacht de voorwaarden te zijn waarnaar het eerst is verwezen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van "koper", dient tevens te worden gelezen "afnemer", althans enige partij die zich jegens verkoper heeft verbonden.

ARTIKEL 2 - Offerten
Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen. Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment der opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoudt verkoper zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen, in het bijzonder in het geval valutakoersen wijzigen en in het geval de uitgever of toeleverancier een prijsverhoging doorvoert. Na bestelling ontvangt u van ons een bevestiging van uw bestelling. wijbehouden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren.

ARTIKEL 3 - Kosten
Alle kosten die verkoper in verband met werkzaamheden met betrekking tot de koop in redelijkheid heeft moeten maken, kan de verkoper van de koper vorderen.

ARTIKEL 4 - Betalingen
Bij verzending wordt het te betalen bedrag altijd vooraf overgemaakt op onze rekening, tenzij vooraf een andere betalingswijze is overeengekomen. Goederen worden pas opgestuurd als het overgemaakte bedrag op onze rekening bijgeschreven is.
Bij afhalen geschiedt de betaling contant.

ARTIKEL 5 - Annulering

 1. een partij die zich, op welke wijze dan ook, jegens verkoper heeft verbonden,kan zich niet eenzijdig onttrekken, tenzij verkoper daartoe toestemming heeft verleend. Is een dergelijke toestemming gegeven, dan is de wederpartij niettemin, bij wege van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan tenminste 10% van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede alle door verkoper gemaakte kosten, waarbij een minimum van 15,00 euro per orderregel als basis zal worden gehanteerd.
 2. Afkoelingsperiode
  Na ontvangst van uw bestelling heeft u het recht om uw aankoop binnen 7 dagen ongedaan te maken, zonder opgaaf van redenen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@Meestervervalsers.nl waarin u vertelt dat u de aankoop ongedaan wilt maken. U krijgt een bevestiging dat u de goederen retour mag zenden. Verzendkosten komen altijd voor rekening van de klant.De goederen moeten ongeopend en in originele verpakking zitten. Na ontvangst zal het aankoopbedrag minus eventueel betaalde verzendkosten terug worden gestort op uw rekening.
 3. Wanneer een partij niet meer reageert op emails of op telefonisch contact kan de verkoper na verloop van 1 maand ( 30 dagen ) zich ontrekken en is dan gerechtigd de gemaakte kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 6 - Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten en diensten zijn in EURO, inclusief BTW en exclusief (verpakkings- en) verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of typefouten.

ARTIKEL 7 - Leveringen en levertijd

 1. Alle gekochte zaken zijn vanaf de totstandkoming der overeenkomst voor rekening en risico van koper.
 2. Indien de koper aan verkoper nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen terzake leveranties van verkoper aan koper nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is verkoper gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. In geval van openstaande facturen is verkoper gerechtigd de gekochte zaken onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding.
 4. Bij franco-levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij anderszins overeengekomen.
 5. Het aannemen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu, geldt als bewijs dat het geleverde in correcte staat was.
 6. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van verkoper, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.
 7. Zaken worden vervoerd voor risico van koper, tenzij anderszins overeengekomen.
 8. Elk gedeelte der levering, daaronder begrepen onderdelen van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd.
 9. Behoudens andersluidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van de koper op het laatst bekende adres van koper.

ARTIKEL 8 - Reclames

 1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken.
 2. De koper die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering accoord te hebben bevonden.
 3. De koper zal jegens verkoper geen aanspraak kunnen doen gelden, nadat koper het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd.
 4. Gebreken aan een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring en/of niet-betaling van de gehele geleverde partij.

ARTIKEL 9 - Ontoerekenbare tekortkoming

 1. Storingen in het bedrijf van verkoper welke hem niet kunnen worden toegerekend (waaronder: oorlog, mobilisatie, onlusten, over-stroming, niet tijdige of niet correcte levering door toeleveranciers, brand, ongevallen, staking, ziekte, computerstoring e.d. ) ontslaan verkoper van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of van zijn leveringsverplichting, zonder dat koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden.

ARTIKEL 10 - (Non)betaling

 1. Bij verzending wordt het te betalen bedrag altijd vooraf overgemaakt op onze rekening, tenzij vooraf een andere betalingswijze is overeengekomen. Goederen worden pas opgestuurd als het overgemaakte bedrag op onze rekening bijgeschreven is.
 2. Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen totaalbedrag, met een minimum van EUR 125,00 en worden verschuldigd op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, onverminderd het recht van verkoper om het surplus van deze kosten op koper te verhalen.
 3. Bij afhalen geschiedt de betaling contant.

ARTIKEL 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan verkoper toekomende, niets uitgezonderd.
 2. Heeft verkoper een vordering uit meer dan één overeenkomst c.q. leverantie, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat verkoper zijn rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat door koper aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.
 3. Verkoper is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de voorgaande leden zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van verkoper om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op koper te verhalen.

ARTIKEL 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de koper.

ARTIKEL 13 - Conversiebepaling
Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.

ARTIKEL 14. Aansprakelijkheid

 1. Wij versturen slechts onze schilderijen in harde kartonnen buizen die goed zijn afgesloten. Het is dus praktisch onmogelijk dat er onderweg een beschadiging zou kunnen optreden. Mocht dit echter wel het geval zijn dan komt het door het vervoer van TPG. Deze schade kan niet worden verhaald op Meestervervalsers.nl. Afhankelijk van de verzendkeuze kan de schade eventueel op de TPG worden verhaald.
 2. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is de verkoper nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

ARTIKEL 15 Transport
Transport van goederen gaat voornamelijk via TPG Post en is ten alle tijden in naam van de klant. De keuze tussen verzekerd en onverzekerd verzenden is aan de klant.
Als wij de bestelling hebben verstuurd ontvangt u van ons een mailtje met een code waarmee u uw bestelling kunt volgen.

ARTIKEL 16 Rechten op schilderij
Schilders dienen minimaal 70 jaar te zijn overleden voordat juridisch gezien de schilderijen rechtenvrij mogen worden gereproduceerd. Meestervervalsers.nl zal zeer zorgvuldig toezien op deze bepaling. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het geven van de opdracht en de controle of het schilderij-afbeelding geschilderd mag worden.

Bij het plaatsen van een bestelling wordt aangenomen dat u volledig met de bovengenoemde voorwaarden akkoord gaat.